درباره شرکت خبره میهن
شرکت تولیدی کارتن

مزایای کار در شرکت خبره میهن
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت خبره میهن