درباره شرکت شرکت ساینا صنعت سدید
درصورت رضایت کارفرما، پس از دوره آزمایشی استخدام صورت میپذیرد.

مزایای کار در شرکت شرکت ساینا صنعت سدید
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت شرکت ساینا صنعت سدید