شرکت شرکت ساینا صنعت سدید

لوگو شرکت شرکت ساینا صنعت سدید
www.naabcompany.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

7/30 الی 16/30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

درصورت رضایت کارفرما، پس از دوره آزمایشی استخدام صورت میپذیرد.

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
414 روز در فکروکار

شرکت ساینا صنعت سدید در یک نگاه

شرکت ساینا صنعت سدید در یک نگاه

شرکت ساینا صنعت سدید

مکان:

کرج

ساعت کاری:

7/30 الی 16/30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت شرکت ساینا صنعت سدید

شرکت شرکت شرکت ساینا صنعت سدید

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج