درباره شرکت آرتاش
شرکتی دانش بنیان

مزایای کار در شرکت آرتاش
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت آرتاش