درباره شرکت شرکت مهندسی مهاران
تولید قطعات الکترونیکی

مزایای کار در شرکت شرکت مهندسی مهاران
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت شرکت مهندسی مهاران