شرکت قالب آرماتوربندی - قالب گرد

لوگو شرکت قالب آرماتوربندی - قالب گرد

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8-20

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

شرکت خدماتی گازز رسانی - آتش نشانی

مزایا

مزایا:

265 روز در فکروکار

قالب آرماتوربندی - قالب گرد در یک نگاه

قالب آرماتوربندی - قالب گرد در یک نگاه

قالب آرماتوربندی - قالب گرد

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8-20

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت قالب آرماتوربندی - قالب گرد