شرکت کارگروه تجاری بین الملل

لوگو شرکت کارگروه تجاری بین الملل

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

8الی17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

تولید و واردات در زمینه تجهیزات سلامتی و ورزشی

مزایا

مزایا:

253 روز در فکروکار

کارگروه تجاری بین الملل در یک نگاه

کارگروه تجاری بین الملل در یک نگاه

کارگروه تجاری بین الملل

مکان:

تهران

ساعت کاری:

8الی17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت کارگروه تجاری بین الملل