شرکت بیمه مرکزی دانا

لوگو شرکت بیمه مرکزی دانا
www.dana-insurance.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

بیمه مرکزی دانا

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
826 روز در فکروکار

بیمه مرکزی دانا در یک نگاه

بیمه مرکزی دانا در یک نگاه

بیمه مرکزی دانا

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت بیمه مرکزی دانا

شرکت شرکت بیمه مرکزی دانا

کارمند امور اداری و بیمه ای

(تمام وقت)
شهر كرج